Rozpočty

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Popis (anotace):
09.02.2018 11.03.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Popis (anotace):
09.02.2018 26.03.2018 Plzeňský kraj - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Popis (anotace):
14.02.2018 16.03.2018 Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná

Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst.1 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Čermná.
Součástí Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu Čermná, dle § 55 odst.1 stavebního zákona. Na projednání návrhu bude navazovat zkrácený postup pořízení změny územního plánu dle § 55a, 55b a 55c stavebního zákona.
V souladu s § 55 odst. 1 a 2 a § 47 odst. 2 je Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Čermná vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne 14. 2. 2018 na Obecním úřadu v Čermné, na Městském úřadu v Horšovském Týně a na elektronických úředních deskách výše uvedených úřadů:
http://www.cermna.cz/, http://www.horsovskytyn.cz/
Do 15 dnů ode dne doručení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Vzhledem k rozsahu návrhu zprávy o uplatňování není účelné na úřední desce vyvěsit celý její obsah. Do návrhu této zprávy lze nahlédnout na Městském úřadě Horšovský Týn na odboru výstavby a územního plánování nebo na Obecním úřadě v Čermné.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán vyzýváme k uplatnění vyjádření s možnými požadavky (vyplývajícími z právních předpisů a územně plánovacích podkladů) k obsahu Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná. Krajský úřad vyzýváme k uplatnění stanoviska a sousední obce vyzýváme k uplatnění podnětů, vše v souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona, ve lhůtě 30 dnů od obdržení Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému orgánu stanovisko podle § 45 i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

14.02.2018 16.03.2018 NÁVRH - Zpráva o uplatňování územního plánu Čermná za období 2010 – 2017

NÁVRH Zprávy o uplatňování územního plánu Čermná za období 2010 – 2017

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Čermná za uplynulé období určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Plzeňského kraje dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

09.02.2018 11.03.2018 Oznámení o záměru prodeje parcel ve vlastnictví obce Čermná v kú. Čermná u Staňkova

Obec Čermná oznamuje dle §39 zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p.č. 892/6, ostatní plocha, o výměře 137 m2 a p.č. 868/12, ostatní plocha, o výměře 75 m2, vše v k.ú. Čermná u Staňkova 619701.

10.11.2017 - MZE ČR - Veřejná vyhláška - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydalo s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy - viz příloha.

Resume: Zpracování těžeb nahodilých vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

15.09.2017 - MZE ČR - Veřejná vyhláška - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydalo s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy - viz příloha.

Resume: Zastavení těžeb smrků a borovic + zpracování těžeb nahodilých.

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 770

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 18.30

 

 

 

 

Nejbližší akce
sobota
10. březen 2018
Sraz ve 14 hodin, penzion U Panského dvora
Oslava MDŽ