Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Popis (anotace):
06.08.2018 05.09.2018 Rozhodnutí o minimálním počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí 2018
14.05.2018 14.06.2018 Smlouva o dílo č. 2018_044

Smlouva o dílo č. 2018_044 ze dne 14.5.2018, předmět plnění: Oprava místních komunikací v obci Čermná.

25.04.2018 25.05.2018 Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření ÚSC Čermná za rok 2017
06.04.2018 06.05.2018 Směrnice obce Čermná č. 1/2018 o vyřizování petic (podaných Obecnímu úřadu v Čermné)
28.02.2018 30.03.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obec Čermná předkládá souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2017.
Výroční zpráva za rok 2017 se zveřejňuje v tištěné podobě na úřední desce obce Čermná, Čermná 49, 345 61 Staňkov (u vstupu do úřadu). Podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je současně obsah úřední desky zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách http://www.cermna.cz/, navigace: Obecní úřad - Úřední deska.

14.02.2018 16.03.2018 Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná

Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst.1 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Čermná.
Součástí Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu Čermná, dle § 55 odst.1 stavebního zákona. Na projednání návrhu bude navazovat zkrácený postup pořízení změny územního plánu dle § 55a, 55b a 55c stavebního zákona.
V souladu s § 55 odst. 1 a 2 a § 47 odst. 2 je Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Čermná vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne 14. 2. 2018 na Obecním úřadu v Čermné, na Městském úřadu v Horšovském Týně a na elektronických úředních deskách výše uvedených úřadů:
http://www.cermna.cz/, http://www.horsovskytyn.cz/
Do 15 dnů ode dne doručení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Vzhledem k rozsahu návrhu zprávy o uplatňování není účelné na úřední desce vyvěsit celý její obsah. Do návrhu této zprávy lze nahlédnout na Městském úřadě Horšovský Týn na odboru výstavby a územního plánování nebo na Obecním úřadě v Čermné.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán vyzýváme k uplatnění vyjádření s možnými požadavky (vyplývajícími z právních předpisů a územně plánovacích podkladů) k obsahu Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná. Krajský úřad vyzýváme k uplatnění stanoviska a sousední obce vyzýváme k uplatnění podnětů, vše v souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona, ve lhůtě 30 dnů od obdržení Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému orgánu stanovisko podle § 45 i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

14.02.2018 16.03.2018 NÁVRH - Zpráva o uplatňování územního plánu Čermná za období 2010 – 2017

NÁVRH Zprávy o uplatňování územního plánu Čermná za období 2010 – 2017

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Čermná za uplynulé období určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Plzeňského kraje dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

09.02.2018 11.03.2018 Oznámení o záměru prodeje parcel ve vlastnictví obce Čermná v kú. Čermná u Staňkova

Obec Čermná oznamuje dle §39 zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p.č. 892/6, ostatní plocha, o výměře 137 m2 a p.č. 868/12, ostatní plocha, o výměře 75 m2, vše v k.ú. Čermná u Staňkova 619701.

15.01.2018 14.02.2018 Návrh znění smlouvy o zřízení věcného břemene

Umístění plynárenského zařízení (STL přípojka stavba č. 9900094640 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 6,50 m) na pozemcích parc. č.  884/4,884/7,884/3, zapsaných na LV č. 1 pro k.ú. Čermná u Staňkova, obec Čermná u Katastrálního úřadu pro  Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice (dále jen „služebný pozemek“).

28.12.2017 27.01.2018 Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta České republiky

Starosta obce Čermná sděluje ve smyslu ust. § 34 odst. 1 a 3 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že 

1. volby pro volbu prezidenta České republiky se konají 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Čermná je volební místnost v budově Hasičské zbrojnice čp. 49

13.12.2017 12.01.2018 První zasedání okrskové volební komise - volby prezidenta republiky - obec Čermná

Starosta obce Čermná svolává ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky, v úplném znění, první zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta, které se budou konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, na pátek 22. 12. 2017 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu v Čermné.


Program:

1. Zahájení
2. Složení slibu členů komise
3. Vylosování předsedy a místopředsedy
4. Diskuse
5. Závěr

08.12.2017 07.01.2018 Oznámení o záměru prodeje parcel ve vlastnictví obce Čermná v kú. Čermná u Staňkova

Obec Čermná oznamuje záměr podle § 39 zákona č. 128/200 Sb., v platném znění, prodat pozemkovou parcelu p. č. 360/20 , o výměře 207 m2, a pozemkovou parcelu p. č. 399/3, o výměře 180 m2, vše v k.ú. Čermná u Staňkova [619701]. Vyznačení na mapě viz příloha. 

05.12.2017 04.01.2018 Pozvánka na 10. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD

Pozvánka na 10. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD (Vodohospodářský svazek obcí Domažlicko) IČO: 03230333 se sídlem Bezděkovského předměstí 388, 34478 Domažlice zapsaného v registru Krajského úřadu Plzeňského kraje č. 2/S/2014 /dále také jen "svazek" nebo "VSOD"/ konané dne 21.12.2017 od 10:30 hodin v sídle svazku zasedací místnosti budovy společnosti CHVaK a.s. na adrese Bezděkovské předměstí 388, 34478 Domažlice

Příloha: Pozvánka na 10. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD včetně Návrhu rozpočtu svazku na rok 2018 a Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu svazku na rok 2019-2021.

01.12.2017 31.12.2017 Jmenování zapisovatele OVK pro volbu prezidenta republiky

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky.

28.11.2017 28.12.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby prezidenta republiky - obec Čermná

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby prezidenta republiky - obec Čermná.

20.10.2017 19.11.2017 Oznámení o záměru prodeje parcely ve vlastnictví obce Čermná v kú. Čermná u Staňkova

Obec Čermná oznamuje dle §39 zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p.č. 941, vodní plocha, o výměře 15194 m2 a pč. st. 156, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čermná u Staňkova 619701. Minimální cena 100 Kč/m2.

07.08.2017 06.09.2017 Oznámení záměru pronajmout 4 bytové jednotky - sociální bydlení
10.06.2017 30.06.2017 Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2016
07.06.2017 07.07.2017 Pozvánka na 9. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD (Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka)
07.06.2017 07.07.2017 Závěrečný účet VSOD za rok 2016
Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 770

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 18.30

 

 

 

 

Nejbližší akce
pátek
28. září 2018
Sportovní areál Čermná od 13:00.
Drakiáda