Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Popis (anotace):
28.12.2017 27.01.2018 Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta České republiky

Starosta obce Čermná sděluje ve smyslu ust. § 34 odst. 1 a 3 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že 

1. volby pro volbu prezidenta České republiky se konají 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Čermná je volební místnost v budově Hasičské zbrojnice čp. 49

13.12.2017 12.01.2018 První zasedání okrskové volební komise - volby prezidenta republiky - obec Čermná

Starosta obce Čermná svolává ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky, v úplném znění, první zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta, které se budou konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, na pátek 22. 12. 2017 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu v Čermné.


Program:

1. Zahájení
2. Složení slibu členů komise
3. Vylosování předsedy a místopředsedy
4. Diskuse
5. Závěr

08.12.2017 07.01.2018 Oznámení o záměru prodeje parcel ve vlastnictví obce Čermná v kú. Čermná u Staňkova

Obec Čermná oznamuje záměr podle § 39 zákona č. 128/200 Sb., v platném znění, prodat pozemkovou parcelu p. č. 360/20 , o výměře 207 m2, a pozemkovou parcelu p. č. 399/3, o výměře 180 m2, vše v k.ú. Čermná u Staňkova [619701]. Vyznačení na mapě viz příloha. 

05.12.2017 04.01.2018 Pozvánka na 10. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD

Pozvánka na 10. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD (Vodohospodářský svazek obcí Domažlicko) IČO: 03230333 se sídlem Bezděkovského předměstí 388, 34478 Domažlice zapsaného v registru Krajského úřadu Plzeňského kraje č. 2/S/2014 /dále také jen "svazek" nebo "VSOD"/ konané dne 21.12.2017 od 10:30 hodin v sídle svazku zasedací místnosti budovy společnosti CHVaK a.s. na adrese Bezděkovské předměstí 388, 34478 Domažlice

Příloha: Pozvánka na 10. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD včetně Návrhu rozpočtu svazku na rok 2018 a Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu svazku na rok 2019-2021.

01.12.2017 31.12.2017 Jmenování zapisovatele OVK pro volbu prezidenta republiky

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky.

28.11.2017 28.12.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby prezidenta republiky - obec Čermná

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby prezidenta republiky - obec Čermná.

20.10.2017 19.11.2017 Oznámení o záměru prodeje parcely ve vlastnictví obce Čermná v kú. Čermná u Staňkova

Obec Čermná oznamuje dle §39 zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p.č. 941, vodní plocha, o výměře 15194 m2 a pč. st. 156, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Čermná u Staňkova 619701. Minimální cena 100 Kč/m2.

07.08.2017 06.09.2017 Oznámení záměru pronajmout 4 bytové jednotky - sociální bydlení
10.06.2017 30.06.2017 Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2016
07.06.2017 07.07.2017 Pozvánka na 9. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD (Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka)
07.06.2017 07.07.2017 Závěrečný účet VSOD za rok 2016
07.06.2017 07.07.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka (VSOD)
12.05.2017 26.06.2017 Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území

28.04.2017 31.05.2017 Rozhodnutí č.j.1/2017 ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Zdeňka Kubíčka
24.02.2017 10.03.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení správního řízení

Obecní úřad Čermná projednává žádost pana Miroslava Vávry o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Zdenňka Kubíčka.

13.01.2017 12.02.2017 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obec Čermná předkládá souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2016.
Výroční zpráva za rok 2016 se zveřejňuje v tištěné podobě na úřední desce obce Čermná, Čermná 49, 345 61 Staňkov (u vstupu do úřadu). Podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je současně obsah úřední desky zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách http://www.cermna.cz/, navigace: Obecní úřad - Úřední deska.

15.08.2016 15.09.2016 Smlouva o dílo číslo 160714

Předmětem díla je dodávka stavby "Čermná - kanalizace, IV. etapa" kanalizační stoky AB-1-1, AB-2, AD, AD-1, AE

15.01.2016 14.02.2016 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obec Čermná předkládá souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2015.
Výroční zpráva za rok 2015 se zveřejňuje v tištěné podobě na úřední desce obce Čermná, Čermná 49, 345 61 Staňkov (u vstupu do úřadu). Podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je současně obsah úřední desky zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách http://www.cermna.cz/, navigace: Obecní úřad - Úřední deska.

07.11.2015 07.12.2015 Oznámení o záměru prodeje podílu na parcelách ve vlastnictví obce Čermná v kú. Dolní Kamenice u Staňkova

Obec Čermná oznamuje dle §39 zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 pozemků p.č. 63/57 o výměře 7.804 m2, p.č. 63/60 o výměře 1.603 m2 a p.č. 97/18 o výměře 193 m2, vše v k.ú. Dolní Kamenice u Staňkova 643068.

07.11.2015 07.12.2015 Oznámení o záměru prodeje parcely ve vlastnictví obce Čermná v kú. Hlohová u Staňkova

Obec Čermná oznamuje dle §39 zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p.č. 946 o výměře 299 m2 v k.ú. Hlohová u Staňkova 639427.

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 770

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 18.30

 

 

 

 

Nejbližší akce
sobota
10. březen 2018
Sraz ve 14 hodin, penzion U Panského dvora
Oslava MDŽ