Obecně závazné vyhlášky - archiv

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Popis (anotace):
14.09.2018 14.10.2018 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydalo usnesením č. 815/18 na svém 12. zasedání dne 10. 9. 2018 Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Tato územně plánovací dokumentace pro celé území Plzeňského kraje byla projednána dle požadavků stavebního zákona a po nabytí účinnosti bude závazná pro územní plány, regulační plány a rozhodování v území dle § 36 odst. 5 stavebního zákona.

31.08.2018 07.10.2018 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (ORR KÚPK), jako pořizovatel Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) dle §7 odst. 1 stavebního zákona, pořídil návrh Aktualizace č. 4 ZÚR PK a Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území. Dokumentace reaguje na požadavek oprávněného investora, společnosti NET4GAS, s.r.o., vymezit koridor pro plynovod v souběhu s plynovodem GAZELA na území Plzeňského kraje.
Návrh byl projednán s dotčenými orgány, dostal souhlasné stanovisko od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a bude veřejně projednán dle § 39 stavebního zákona.
Po dobu vyvěšení vyhlášky (37 dnů) může každý uplatnit písemné připomínky, a dotčené obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti mohou uplatit námitky k měněným částem ZÚR PK.

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Popis (anotace):
14.09.2018 14.10.2018 Oznámení o záměru pronájmu parcel ve vlastnictví obce Čermná v kú. Čermná u Staňkova

Obec Čermná oznamuje záměr podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění pronajmout pozemkové parcely parc. č.  943 o výměře 4800 m2 a parc. č. 947 o výměře 3465 m2, vše v k.ú Čermná u Staňkova, 619701.

10.11.2017 - MZE ČR - Veřejná vyhláška - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydalo s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy - viz příloha.

Resume: Zpracování těžeb nahodilých vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

15.09.2017 - MZE ČR - Veřejná vyhláška - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydalo s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy - viz příloha.

Resume: Zastavení těžeb smrků a borovic + zpracování těžeb nahodilých.

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 770

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 18.30

 

 

 

 

Nejbližší akce
pátek
28. září 2018
Sportovní areál Čermná od 13:00.
Drakiáda