Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná

Označení (jednací číslo): OVÚP/4611/2017/Št

Popis (anotace):

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná

Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst.1 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Čermná.
Součástí Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu Čermná, dle § 55 odst.1 stavebního zákona. Na projednání návrhu bude navazovat zkrácený postup pořízení změny územního plánu dle § 55a, 55b a 55c stavebního zákona.
V souladu s § 55 odst. 1 a 2 a § 47 odst. 2 je Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Čermná vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne 14. 2. 2018 na Obecním úřadu v Čermné, na Městském úřadu v Horšovském Týně a na elektronických úředních deskách výše uvedených úřadů:
http://www.cermna.cz/, http://www.horsovskytyn.cz/
Do 15 dnů ode dne doručení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Vzhledem k rozsahu návrhu zprávy o uplatňování není účelné na úřední desce vyvěsit celý její obsah. Do návrhu této zprávy lze nahlédnout na Městském úřadě Horšovský Týn na odboru výstavby a územního plánování nebo na Obecním úřadě v Čermné.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán vyzýváme k uplatnění vyjádření s možnými požadavky (vyplývajícími z právních předpisů a územně plánovacích podkladů) k obsahu Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná. Krajský úřad vyzýváme k uplatnění stanoviska a sousední obce vyzýváme k uplatnění podnětů, vše v souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona, ve lhůtě 30 dnů od obdržení Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému orgánu stanovisko podle § 45 i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Soubory ke stažení:
2017-4611(1).pdf

Vyvěšeno: 14.02.2018

Sejmuto: 16.03.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Zdeněk Valenta

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 770

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 18.30

 

 

 

 

Nejbližší akce
sobota
16. únor 2019
Penzion u Panského dvora
Obecní bál

sobota
23. únor 2019
v penzionu U Panského dvora
Dětský maškarní karneval

sobota
02. březen 2019
sraz v penzionu U Panského dvora
Masopustní průvod