Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Popis (anotace):
31.05.2019 30.06.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čermná za rok 2018
09.05.2019 08.06.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
13.04.2019 13.05.2019 Rozhodnutí o zapisovateli okrskové komise pro volby do EP 2019
09.04.2019 09.05.2019 Informace - volební místnost pro volby do EP
25.03.2019 24.04.2019 Rozhodnutí o minimálním počtu volební komise do EP 2019
19.10.2018 18.11.2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Čermná

Termín: 27. října 2018, od 19:30

Místo: penzion U Panského dvora, Čermná čp. 1, 34561

20.09.2018 20.10.2018 Informace o volebním okrsku a volební místnosti pro volby do zastupitelstev obcí 2018
14.09.2018 14.10.2018 Oznámení o záměru pronájmu parcel ve vlastnictví obce Čermná v kú. Čermná u Staňkova

Obec Čermná oznamuje záměr podle § 39 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění pronajmout pozemkové parcely parc. č.  943 o výměře 4800 m2 a parc. č. 947 o výměře 3465 m2, vše v k.ú Čermná u Staňkova, 619701.

06.08.2018 05.09.2018 Rozhodnutí o minimálním počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí 2018
14.05.2018 14.06.2018 Smlouva o dílo č. 2018_044

Smlouva o dílo č. 2018_044 ze dne 14.5.2018, předmět plnění: Oprava místních komunikací v obci Čermná.

25.04.2018 25.05.2018 Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření ÚSC Čermná za rok 2017
06.04.2018 06.05.2018 Směrnice obce Čermná č. 1/2018 o vyřizování petic (podaných Obecnímu úřadu v Čermné)
28.02.2018 30.03.2018 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obec Čermná předkládá souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2017.
Výroční zpráva za rok 2017 se zveřejňuje v tištěné podobě na úřední desce obce Čermná, Čermná 49, 345 61 Staňkov (u vstupu do úřadu). Podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je současně obsah úřední desky zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách http://www.cermna.cz/, navigace: Obecní úřad - Úřední deska.

14.02.2018 16.03.2018 Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná

Městský úřad Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle § 6 odst.1 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje, že byl zpracován Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Čermná.
Součástí Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu Čermná, dle § 55 odst.1 stavebního zákona. Na projednání návrhu bude navazovat zkrácený postup pořízení změny územního plánu dle § 55a, 55b a 55c stavebního zákona.
V souladu s § 55 odst. 1 a 2 a § 47 odst. 2 je Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Čermná vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne 14. 2. 2018 na Obecním úřadu v Čermné, na Městském úřadu v Horšovském Týně a na elektronických úředních deskách výše uvedených úřadů:
http://www.cermna.cz/, http://www.horsovskytyn.cz/
Do 15 dnů ode dne doručení návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Vzhledem k rozsahu návrhu zprávy o uplatňování není účelné na úřední desce vyvěsit celý její obsah. Do návrhu této zprávy lze nahlédnout na Městském úřadě Horšovský Týn na odboru výstavby a územního plánování nebo na Obecním úřadě v Čermné.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán vyzýváme k uplatnění vyjádření s možnými požadavky (vyplývajícími z právních předpisů a územně plánovacích podkladů) k obsahu Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná. Krajský úřad vyzýváme k uplatnění stanoviska a sousední obce vyzýváme k uplatnění podnětů, vše v souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona, ve lhůtě 30 dnů od obdržení Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Čermná. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému orgánu stanovisko podle § 45 i zákona o ochraně přírody a krajiny.
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

14.02.2018 16.03.2018 NÁVRH - Zpráva o uplatňování územního plánu Čermná za období 2010 – 2017

NÁVRH Zprávy o uplatňování územního plánu Čermná za období 2010 – 2017

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Čermná za uplynulé období určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Plzeňského kraje dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

09.02.2018 11.03.2018 Oznámení o záměru prodeje parcel ve vlastnictví obce Čermná v kú. Čermná u Staňkova

Obec Čermná oznamuje dle §39 zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p.č. 892/6, ostatní plocha, o výměře 137 m2 a p.č. 868/12, ostatní plocha, o výměře 75 m2, vše v k.ú. Čermná u Staňkova 619701.

15.01.2018 14.02.2018 Návrh znění smlouvy o zřízení věcného břemene

Umístění plynárenského zařízení (STL přípojka stavba č. 9900094640 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 6,50 m) na pozemcích parc. č.  884/4,884/7,884/3, zapsaných na LV č. 1 pro k.ú. Čermná u Staňkova, obec Čermná u Katastrálního úřadu pro  Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice (dále jen „služebný pozemek“).

28.12.2017 27.01.2018 Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta České republiky

Starosta obce Čermná sděluje ve smyslu ust. § 34 odst. 1 a 3 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že 

1. volby pro volbu prezidenta České republiky se konají 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Čermná je volební místnost v budově Hasičské zbrojnice čp. 49

13.12.2017 12.01.2018 První zasedání okrskové volební komise - volby prezidenta republiky - obec Čermná

Starosta obce Čermná svolává ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky, v úplném znění, první zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta, které se budou konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, na pátek 22. 12. 2017 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu v Čermné.


Program:

1. Zahájení
2. Složení slibu členů komise
3. Vylosování předsedy a místopředsedy
4. Diskuse
5. Závěr

08.12.2017 07.01.2018 Oznámení o záměru prodeje parcel ve vlastnictví obce Čermná v kú. Čermná u Staňkova

Obec Čermná oznamuje záměr podle § 39 zákona č. 128/200 Sb., v platném znění, prodat pozemkovou parcelu p. č. 360/20 , o výměře 207 m2, a pozemkovou parcelu p. č. 399/3, o výměře 180 m2, vše v k.ú. Čermná u Staňkova [619701]. Vyznačení na mapě viz příloha. 

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Mob.: +420 602 175 300

Mob.: +420 775 443 986

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 19.00

 

 

 

 

Nejbližší akce
sobota
28. září 2019
sportovní areál Čermná
Drakiáda